Close

Kvalitetsikring

Generelt

Vårt mål for kvalitet er til enhver tid å oppfylle forventninger fra våre kunder på en faglig og tilfredsstillende måte. Vi har for å tilfredsstille alle krav fastsatt i lover og forskrifter utarbeidet et internkontrollsystem med håndbok. Via dette kan vi til enhver tid dokumentere at lover og forskrifter følges.


Vårt KS-system er tilsvarende til for å dokumentere at vi er i stand til å levere beskrevet kvalitet. Våre ansatte er tildelt HMS-håndbøker med prosedyrer og sjekklister. De ansatte vil derfor bidra til at våre tjenester/leveranser holder mål i alle faser.


Hensikten med vårt kvalitetssikringssystem er først og fremst å oppnå tilfredse kunder ved å forebygge avvik i alle faser av vår virksomhet. Vi vil bruke dette for å bevise at vi virkelig er i stand til å levere den tjeneste vi påtar oss på en fullverdig måte. Forutsetningen må selvfølgelig være at det er satt bestemte krav til leveransen eller utførselen. I denne rekkefølge gjelder:


  1. Beskrivelsestekster for bygg- og anlegg, Norske Standard 3420
  2. Vegnormalene definerer spesifikke krav til et vegbygg, byggeforskriftene likeså når det gjelder grunnarbeider.
  3. Våre sjekklister for anleggsgartnerarbeider, bygger på NS 3420.
  4. Lærebøker m/eksempler for anleggsgartnerfaget som bygger på NS 3420, utviklet av A – 88 Undervisning.